Gezegende Kerstdagen

‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.’

Lukas 2:10, 11

Met deze nieuwsflits we u allen die bij onze bediening betrokken zijn (en ook zij die via het surfen op internet dit ook lezen) bemoedigen met de rijke inhoud van de Kerstboodschap die de engel aan de herders verkondigde.

Ten eerste: ‘wees niet bevreesd’.

Angst, onrust en twijfel verandert als Kerst niet alleen een religieuze gebeurtenis is, maar als Christus Jezus ook, als het ware, in je hart geboren wordt. Dan is er géén angst voor dood, voor de toekomst en voor het oordeel. Nee, dan is er vrede met God, Romeinen 5:1.

Ten tweede: ‘ik verkondig u grote blijdschap’.

Kerst is niet alleen een boodschap van de geboorte van Christus, maar een boodschap van blijdschap. Blijdschap en dankbaarheid, omdat de Heere God Zijn beloftes waargemaakt heeft.

Ten derde: ‘die voor heel het volk wezen zal’.

De belofte voor Gods volk Israël is in vervulling gegaan. Maar we weten dat deze belofte ook voor elke stam, taal en natie is. God had de gehele wereld lief, Johannes 3:16.

Ten vierde: ‘Heden voor in de stad van David’.

De profetie uit Micha 5:1 is in vervulling gegaan. Precies zoals de Heere God gezegd had.

Ten vijfde: ‘geboren is’.

Het ondoorgrondelijke wonder dat God mens geworden is. Of zoals Johannes het zegt: ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.’, Johannes 1:14.

Ten zesde: ‘de Zaligmaker’.

Ja de Heiland (NBG’51), de Redder is gekomen. Wat een rijke zaligheid als je Hem hebt aangenomen en een kind van God mag zijn, Johannes 1:12.

Ten zevende: ‘Hij is Christus’.

De Here Jezus is niet alleen de Zaligmaker, Hij is de Christus, de lang verwachtte Messias. Hij is de Koning der koningen.

En als laatste ten achtste: ‘de Heere’.

Wat een rijke zegen te weten dat de Here Jezus de Heere is. Zoals de Vader is, is ook de Zoon. Hij is de afstraling van Zijn wezen, van Zijn heerlijkheid, Hebreeën 1:3.

Wat moeten wij nog toevoegen als we u hiermee een rijk gezegende Kerst willen toewensen?

Niets dan alleen dat het bovenstaande voor u ook een waarheid is en u door het geloof en doorgenade uit de duisternis getrokken bent en overgezet bent in Zijn Koninkrijk, Kolossenzen 1:13.

GEZEGENDE KERSTDAGEN EN GODS ZEGEN VOOR HET NIEUWE JAAR 2021.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV