Nieuws

OKT

27

Maand november 2021

27 oktober 2021 -

‘Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’ Filippenzen 2:4

Juist in de herfst en wintermaanden, waarin velen niet meer gemakkelijk de deur uitgaan, is het goed om naar elkaar om te zien. Dat werkt verwarmend en het gebruikt geen gas of elektra, alleen wat energie van onszelf. En dat mag ons wel wat kosten, toch?

Lees verder

SEP

28

Maand oktober 2021

28 september 2021 -

‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’

Nehemia 8:10 (HSV)

Een kort vers, maar zo krachtig. Het doet ons vanuit de omstandigheden richten op de Heere God. Hij is onze kracht. Maar dat niet alleen, Hij wil ik ons loflied, onze Psalm zijn, zodat we zingend en Hem prijzende door het leven gaan.

Lees verder

AUG

30

Maand september 2021

30 augustus 2021 -

‘Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.’ 

Psalm 33:4

Wat een rijke bemoediging om een zuiver en rechtvaardig Woord te hebben en dat de Gever van het Woord, de Heere God, betrouwbaar is.

Lees verder

AUG

16

Camping 't Beloofde Land

16 augustus 2021 -

‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.’

Psalm 1:1 - 3

Lees verder

JUL

29

Maand augustus 2021

29 juli 2021 -

‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.’  Efeziërs 4:20

De gelovigen te Efeze hebben Christus leren kennen en daarom past die oude wereldse leefwijze niet bij hen. De reden voor deze verandering is gegrond in de zinsnede ‘jullie hebben Christus leren kennen’, of  ‘u hebt Christus zo niet leren kennen’, H.St.V. Een kennen die ze door het onderwijs aangaande Hem hebben ontvangen.

Lees verder

JUL

12

Reden voor dankbaarheid

12 juli 2021 -

‘Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken.’

Psalm 69:31

En dat is wat we met vreugde doen en met u willen delen.

Lees verder

JUN

28

Maand juli 2021

28 juni 2021 -

‘De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.’  2 Korinthe 3:17

Nu de maatregelen rond corona versoepeld zijn, lijkt het wel of mensen zich totaal vrij voelen. Geen mondkapjes meer en de 1,5 meter wordt zo goed als niet gehandhaafd. We zijn weer vrij!

Maar ware vrijheid is als je door de Geest van de Heere wederomgeboren wordt en in de vrijheid van vergeving, verlossing en verzoening als het ware gedoopt bent. Dat is ware vrijheid!

Lees verder

MEI

31

Maand juni 2021

31 mei 2021 -

‘Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.’ Prediker 3:12, 13

Nel en ik hebben de afgelopen weken, na de maaltijd, het boek prediker gelezen. We vroegen ons, na meerdere keren ‘alles is vluchtig en najagen van wind’ gelezen te hebben, waar doen we het dan voor? Prediker 3 zegt: ‘Ervan genieten!’

Lees verder

APR

28

Maand mei 2021

28 april 2021 -

‘Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.’ Psalm 145:1, 2

Een prachtig loflied, maar met een behoorlijke uitdaging! Want ieder dag betekent dan ook iedere dag. En voor eeuwig en altijd is dan ook voor eeuwig en altijd.

Wat de dag ook brengt en wat er nog te komen staat, de uitdaging is er om de Heere alle dagen te loven en prijzen.

Lees verder

MRT

26

Maand april 2021

26 maart 2021 -

‘Voor alles is er een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel.’ Prediker 3:1

En zo was het in de maand maart weer de tijd dat de lente zou aanbreken. Seizoenen die de Heere in Zijn hand houdt en welke Hij na de zondvloed ook beloofd had, Genesis 8:22.

Ja, alles heeft zijn tijd. Zo gaf de Here Jezus op de juiste tijd Zijn leven en wekte de Vader Hem op de juiste tijd op uit de dood. 

Lees verder

MRT

12

Chronologisch onderwijs

12 maart 2021 -

'En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.' Lukas 24:27

Wat een bijzonder onderwijs moet dat geweest zijn. Nee, Hij begon niet bij Johannes de Doper, maar bouwde chronologisch vanuit Mozes en de profeten naar de reden waarom Hij dat alles moest lijden en zo in Zijn heerlijkheid in te gaan.

Lees verder

FEB

25

Maand maart 2021

25 februari 2021 -

‘En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord.’ Handelingen 27:18

Paulus wordt als gevangene naar Rome gebracht. Een zendingsreis die het evangelie dieper in het toenmalige Europa zou brengen. Onderweg daar naar toe stak er een hevige storm op. Deze deed het schip heen en weer slingeren en in zo’n mate dat, om redding mogelijk te houden, de lading overboord werd geworpen.

Lees verder

FEB

08

Sneeuw en vaccinatie

08 februari 2021 -

‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’ Romeinen 6:23

‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.’ Jesaja 1:18

Vanaf de zondeval zijn er vele virussen de wereld in gekomen. De ergste daarvan is de zonde die verstrekkende gevolgen heeft. En daar is, met alle eerbied gezegd, een vaccin tegen. En die werkt, want die maakt een zondaar witter dan sneeuw!

Lees verder

JAN

28

Maand februari 2021

28 januari 2021 -

‘Heere, wees ons genadig, op U hebben wij gewacht. Wees elke hun arm; ja, ons heil in tijd van benauwdheid.’

Jesaja 33:2

Aan het feit dat de Heere ons genadig is hoeven we niet aan te twijfelen. En dat Zijn arm ons heil in de tijd van benauwdheid is, ook niet. Maar zijn wij, te midden van benauwdheid, afwachtend en verwachtend?

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV