Nieuws

JUN

27

Maand juli 2024

27 juni 2024 -

'Voor alles is er een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel.'

Prediker 3:1

De maand juli kondigt niet alleen de zomer aan, maar ook de tijd dat veel doordeweekse aktiviteiten stil komen te liggen. Dus voor ons wat meer rust en ruimte voor onszelf. Zijn we na een vol bezet voorjaar wel weer aan toe.

Lees verder

MEI

31

Maand juni 2024

31 mei 2024 -

‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Handelingen 2:38

Pinksteren is alweer achter de rug en is er veel over de Heilige Geest gesproken. Bijzonder is het dat Petrus, tijdens zijn eerste en tweede toespraak, het zo goed als niet over de Heilige Geest heeft, maar op de Here Jezus wijst en het belang van bekering, geloof en laten dopen. Iets om over na te denken. Lees het in Handelingen 2 en 3, maar weer eens terug.

Lees verder

APR

23

Maand mei 2024

23 april 2024 -

‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE, en Zijn wet dag en nacht overdenkt.’ 

Psalm 1:1, 2

Bij de zaligsprekingen uit Mattheüs 5 is het ‘als je iets doet’, maar hier als je iets niet doet. Een bijzondere oproep!

Lees verder

MRT

30

Maand april 2024

30 maart 2024 -

‘Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.’

1 Korinthe 15:2, 3

Goede Vrijdag en Pasen komen in de vers zo bijzonder tot uiting. En het is géén verzinsels van mensen, maar overeenkomstig de Schriften, het Woord van de HEERE God.

Lees verder

FEB

27

Maand maart 2024

27 februari 2024 -

‘Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.’  Psalm 13:6

Wat een genade en rijkdom als je dit vertrouwen en verheugen temidden van een wereld vol van ontrouw en verdriet, mag kennen. Ja, je te mogen verheugen in Gods heil, in Christus Jezus Zijn Zoon! Dat brengt inderdaad een loflied in je hart en wordt je opnieuw bewust dat de Heere goed is.

Lees verder

JAN

30

Maand februari 2024

30 januari 2024 -

‘Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.’, Galaten 6:14

En niet alleen hier, maar ook in de brief aan de Korintiërs en de Kolossenzen verwijst Paulus naar de kracht van het kruis.

Voor de wereld een dwaasheid, maar voor ons die geloven is het een kracht van God, 1 Korinthe 1:18.

Lees verder

DEC

26

Maand januari 2024

26 december 2023 -

‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.’

Lukas 2:10, 11

Een heerlijk Woord dat de afgelopen dagen meerder keren en op vele plaatsen geklonken heeft.

Lees verder

NOV

28

Maand december 2023

28 november 2023 -

‘Ik zal hem aanvallen terwijl hij moe en ontmoedigd is, en zal hem schrik aanjagen.’ 

2 Samuel 17:2

‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.’ 

Deuteronomium 31:7

Lees verder

OKT

27

Maand november 2023

27 oktober 2023 -

‘Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere!

Klaagliederen 2:19a

Gezien de nood, onrecht, geweld, misbruik, armoede, enz. enz. zouden we inderdaad ons hart bij de Heere moeten uitstorten. De wereldwijde problemen worden hier en nu niet opgelost, maar te midden ervan mogen we het uitroepen tot Hem Die uiteindelijk regeren zal.

Lees verder

SEP

29

Maand oktober 2023

29 september 2023 -

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.’

Jesaja 40:28, 29

Gezien de tijd waarin we leven, een tijd waarin moedeloosheid en uitzichtloosheid een grip op vele mensen krijgt, zijn dit een bijzondere verzen.

Lees verder

AUG

28

Maand september 2023

28 augustus 2023 -

‘Moge de HEERE, uw God, ons de weg bekendmaken die wij moeten en gaan en de zaak die wij moeten doen.’ Jeremia 42:3

Het lijkt zo bijzonder als de bevelhebbers van de legers en heel het volk de profeet Jeremia om raad vragen. Maar het antwoord dat komen gaat, is niet overeenkomstig wat er verlangt wordt. En dan blijkt dat er wel vroom gesproken werd, maar in daad anders gereageerd wordt, zie hfdst 43:1 - 3. Zo kunnen Gods wegen zo anders zijn dan de wegen die wij graag zouden willen begaan.

Lees verder

JUL

27

Maand augustus 2023

27 juli 2023 -

‘Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen.’ Mattheüs 5:1, 2

Wat een bijzondere gebeurtenis moet dat geweest zijn, het onderwijs van de Here Jezus. En reken maar dat, toen Hij zijn mond opende, er met gezag onderwezen werd. Geen wonder dat de Vader zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV