Nieuws

FEB

25

Maand maart 2021

25 februari 2021 -

‘En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord.’ Handelingen 27:18

Paulus wordt als gevangene naar Rome gebracht. Een zendingsreis die het evangelie dieper in het toenmalige Europa zou brengen. Onderweg daar naar toe stak er een hevige storm op. Deze deed het schip heen en weer slingeren en in zo’n mate dat, om redding mogelijk te houden, de lading overboord werd geworpen.

Lees verder

FEB

08

Sneeuw en vaccinatie

08 februari 2021 -

‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’ Romeinen 6:23

‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.’ Jesaja 1:18

Vanaf de zondeval zijn er vele virussen de wereld in gekomen. De ergste daarvan is de zonde die verstrekkende gevolgen heeft. En daar is, met alle eerbied gezegd, een vaccin tegen. En die werkt, want die maakt een zondaar witter dan sneeuw!

Lees verder

JAN

28

Maand februari 2021

28 januari 2021 -

‘Heere, wees ons genadig, op U hebben wij gewacht. Wees elke hun arm; ja, ons heil in tijd van benauwdheid.’

Jesaja 33:2

Aan het feit dat de Heere ons genadig is hoeven we niet aan te twijfelen. En dat Zijn arm ons heil in de tijd van benauwdheid is, ook niet. Maar zijn wij, te midden van benauwdheid, afwachtend en verwachtend?

Lees verder

JAN

16

Verandering

16 januari 2021 -

‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’, Romeinen 12:2

Alles lijkt steeds te veranderen. Wat kan wel en wat niet. En het kan je, net als de rest van de wereld, enorm bezig houden. Maar de apostel Paulus heeft het hier niet over veranderingen in de wereld, maar die van ons leven. Maar wordt veranderd in uw gezindheid.

Lees verder

DEC

29

Maand januari 2021

29 december 2020 -

‘Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.’

Psalm 103:1, 2

Een paar prachtige verzen die ons mogen motiveren om zo het nieuwe jaar 2021 in te gaan. Niet lettend op de omstandigheden, maar op de Heere God die boven alle omstandigheden staat en zegeviert.

Lees verder

DEC

14

Gezegende Kerstdagen

14 december 2020 -

‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.’

Lukas 2:10, 11

Lees verder

NOV

27

Maand december 2020

27 november 2020 -

‘En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt.’

Jesaja 58:11

Wat een rijke bemoedigingen staan er toch in het boek Jesaja. Ondanks de ongehoorzaamheid en afdwalen van Zijn volk, zien we toch elke keer weer die rijke woorden van Zijn trouw.

Lees verder

NOV

10

De Ark in Ter Apel

10 november 2020 -

‘Dit sprak Jezus … Vader Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.’

Johannes 17:1 + 24

Eén van de weinige keren dat we lezen over de wil van de Here Jezus. Maar wat een rijke zeggen voor hen die in Hem geloven!

Lees verder

OKT

28

Maand november 2020

28 oktober 2020 -

“Wees niet bevreesd, want ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Jesaja 41:10

Zoals de Heere Zijn volk Israël opriep om niet bevreesd te zijn, hoeven wij dat ook niet te zijn. Want de belofte dat Hij met ons is al de dagen van ons leven, tot de voleinding van de wereld geldt nog steeds. Dus ook in de Covid-19 tijd, die iedereen zo bezig houdt. Wees niet bevreesd, maar wees wel wijs!

Lees verder

OKT

17

Herikon in Putten

17 oktober 2020 -

In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.’

Psalm 62:8

Wat een genade als je dat kent en wat een rijke boodschap om met elkaar te delen.

Lees verder

SEP

29

Maand oktober 2020

29 september 2020 -

'Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn toch zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig.'

Psalm 119:171, 172

Wat een rijkdom als het Woord van de Heere niet alleen woorden zijn, maar als ze een lofzang in het hart en leven worden. Zingt psalmen, gezangen en geestelijke liederen tot eer van Hem.

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV