Nieuws

JUN

27

Maand juli 2022

27 juni 2022 -

‘Als u dan maar de HEERE vreest, Hem dient, naar Zijn stem luistert en het bevel van de HEERE niet ongehoorzaam bent! Dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal, veilig zijn, achter de HEERE uw God.’

1 Samuël 12:14

Ondanks dat het volk de koning (Saul) krijgt die ze zo begeerden, kwam de profeet Samuel met deze belofte, de trouw van God, mits deze gehoorzaam wordt.

Lees verder

MEI

27

Maand juni 2022

27 mei 2022 -

‘Ik zal voor Mij een trouwe priester doen opstaan; die zal doen zoals het in Mijn hart en Mijn ziel is. Voor hem zal ik een blijvend huis bouwen, en hij zal alle dagen voor de ogen van Mijn gezalfde wandelen.’

1 Samuel 2:35

De HEERE geeft in dit gedeelte aan hoe Hij een nieuw begin gaat maken met het priesterschap. 

Lees verder

APR

29

Maand mei 2022

29 april 2022 -

‘Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft de Vader verzegeld.’

Johannes 6:29

En dat is een zegenrijke waarschuwing die de Here Jezus hier ons geeft. Zeker in het licht van 1 mei, ‘De dag van de arbeid’.

Lees verder

APR

15

Goede Vrijdag en Pasen

15 april 2022 -

‘Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.’

1 Korinthe 15:3 - 7

Lees verder

MRT

28

Maand april 2022

28 maart 2022 -

'Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jacob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.'

Jesaja 41:8 - 10

Lees verder

FEB

28

Maand maart 2022

28 februari 2022 -

‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.’ Johannes 6:35

Wat ligt in dit vers een bijzondere uitnodiging, komen tot Hem en nooit meer dorst hebben. Nooit meer dorsten naar zekerheid van het behouden zijn, omdat die dorst gelest wordt door geloof en genade. Nee, niet uit werken. Want Christus is het werk van God!

Lees verder

JAN

26

Maand februari 2022

26 januari 2022 -

‘En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed werk versterken.’

2 Thessalonicenzen 2:16, 17

Wat een rijke bemoediging voor de tijd waarin we leven en waarin zoveel heeft plaatsgevonden. Dat we elkaar met bovenstaande waarheid bemoedigen, troosten en versterken.

Lees verder

DEC

27

Januari 2022

27 december 2021 -

‘Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.’   Psalm 90, vers 1 + 12

En de Heere is in het afgelopen jaar 2021 werkelijk onze toevlucht, houvast, troost en kracht geweest. Zonder Hem zou het jaar moeilijker zijn geweest dan het al was. Daarom vragen we om een wijs hart om het nieuwe jaar 2022 met wijsheid in te mogen gaan.

Lees verder

NOV

29

Maand december 2021

29 november 2021 -

‘Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als een banier voor de volken.’ Jesaja 11:10

En die belofte is vervuld in de komst van de Here Jezus Christus. En zijn Naam staat niet alleen als een banier voor Zijn volk Israël, maar is ook, volgens Handelingen 4:12,  ‘de enige Naam onder de hemel gegeven waardoor mensen behouden moet worden’.  Dan is Hij je Banier, de Banier waar we ons aan mogen vastklampen!

Lees verder

NOV

24

Bijzondere dag

24 november 2021 -

‘Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden.’

Spreuken 4:11

Onderwijs is een belangrijk aspect van ons leven en in het bijzonder voor ons geestelijk leven.

Maar dan moeten we wel onderwijsbaar willen zijn.

Lees verder

OKT

27

Maand november 2021

27 oktober 2021 -

‘Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’ Filippenzen 2:4

Juist in de herfst en wintermaanden, waarin velen niet meer gemakkelijk de deur uitgaan, is het goed om naar elkaar om te zien. Dat werkt verwarmend en het gebruikt geen gas of elektra, alleen wat energie van onszelf. En dat mag ons wel wat kosten, toch?

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV