Nieuws

JAN

26

Maand februari 2022

26 januari 2022 -

‘En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed werk versterken.’

2 Thessalonicenzen 2:16, 17

Wat een rijke bemoediging voor de tijd waarin we leven en waarin zoveel heeft plaatsgevonden. Dat we elkaar met bovenstaande waarheid bemoedigen, troosten en versterken.

Lees verder

DEC

27

Januari 2022

27 december 2021 -

‘Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.’   Psalm 90, vers 1 + 12

En de Heere is in het afgelopen jaar 2021 werkelijk onze toevlucht, houvast, troost en kracht geweest. Zonder Hem zou het jaar moeilijker zijn geweest dan het al was. Daarom vragen we om een wijs hart om het nieuwe jaar 2022 met wijsheid in te mogen gaan.

Lees verder

NOV

29

Maand december 2021

29 november 2021 -

‘Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als een banier voor de volken.’ Jesaja 11:10

En die belofte is vervuld in de komst van de Here Jezus Christus. En zijn Naam staat niet alleen als een banier voor Zijn volk Israël, maar is ook, volgens Handelingen 4:12,  ‘de enige Naam onder de hemel gegeven waardoor mensen behouden moet worden’.  Dan is Hij je Banier, de Banier waar we ons aan mogen vastklampen!

Lees verder

NOV

24

Bijzondere dag

24 november 2021 -

‘Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden.’

Spreuken 4:11

Onderwijs is een belangrijk aspect van ons leven en in het bijzonder voor ons geestelijk leven.

Maar dan moeten we wel onderwijsbaar willen zijn.

Lees verder

OKT

27

Maand november 2021

27 oktober 2021 -

‘Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’ Filippenzen 2:4

Juist in de herfst en wintermaanden, waarin velen niet meer gemakkelijk de deur uitgaan, is het goed om naar elkaar om te zien. Dat werkt verwarmend en het gebruikt geen gas of elektra, alleen wat energie van onszelf. En dat mag ons wel wat kosten, toch?

Lees verder

SEP

28

Maand oktober 2021

28 september 2021 -

‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’

Nehemia 8:10 (HSV)

Een kort vers, maar zo krachtig. Het doet ons vanuit de omstandigheden richten op de Heere God. Hij is onze kracht. Maar dat niet alleen, Hij wil ik ons loflied, onze Psalm zijn, zodat we zingend en Hem prijzende door het leven gaan.

Lees verder

AUG

30

Maand september 2021

30 augustus 2021 -

‘Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.’ 

Psalm 33:4

Wat een rijke bemoediging om een zuiver en rechtvaardig Woord te hebben en dat de Gever van het Woord, de Heere God, betrouwbaar is.

Lees verder

AUG

16

Camping 't Beloofde Land

16 augustus 2021 -

‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.’

Psalm 1:1 - 3

Lees verder

JUL

29

Maand augustus 2021

29 juli 2021 -

‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.’  Efeziërs 4:20

De gelovigen te Efeze hebben Christus leren kennen en daarom past die oude wereldse leefwijze niet bij hen. De reden voor deze verandering is gegrond in de zinsnede ‘jullie hebben Christus leren kennen’, of  ‘u hebt Christus zo niet leren kennen’, H.St.V. Een kennen die ze door het onderwijs aangaande Hem hebben ontvangen.

Lees verder

JUL

12

Reden voor dankbaarheid

12 juli 2021 -

‘Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken.’

Psalm 69:31

En dat is wat we met vreugde doen en met u willen delen.

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV