Nieuws

SEP

29

Maand oktober 2020

29 september 2020 -

'Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn toch zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig.'

Psalm 119:171, 172

Wat een rijkdom als het Woord van de Heere niet alleen woorden zijn, maar als ze een lofzang in het hart en leven worden. Zingt psalmen, gezangen en geestelijke liederen tot eer van Hem.

Lees verder

AUG

29

Maand september 2020

29 augustus 2020 -

‘En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.’

2 Thessalonicenzen 2:16, 17

Wat een genade om de troost en hoop van de Heere in het Covid-19 tijdperk te mogen kennen en ervaren. 

Lees verder

AUG

14

Cadzand, augustus 2020

14 augustus 2020 -

‘Ik zal de Heere loven om Zijn gerechtigheid, en voor de Naam van de Heere, de Allerhoogste, psalmen zingen.’

Psalm 7:18

Psalmen werden (vanwege de coronamaatregelen) niet gezongen, maar daar hebben we afgelopen week wel vanuit mogen onderwijzen.

Lees verder

JUL

30

Maand augustus 2020

30 juli 2020 -

‘Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.’

2 Korinthe 4:17

Paulus sprak niet over een Covid-19 tijdperk, maar wel over verdrukking, lijden en moeite. En hij hield in alles de juiste focus, namelijk de heerlijkheid die ons te wachten staat. Laten wij ook de ons blik op de heerlijke toekomst houden.

Lees verder

JUL

13

De Ark

13 juli 2020 -

‘In de beginne schiep God de hemel en de aarde.’

Genesis 1:1

Het eerste hoofdstuk van de Bijbel zet al de toon voor de rest van de Bijbel. In de beginnen schiep God … en alles wat daarop volgt is uit Hem! De Bijbel is het Woord van God, de Absolute Waarheid. 

Lees verder

JUN

27

Maand juli 2020

27 juni 2020 -

‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, En Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorgeknaagd hebben, Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.’

Job 19:25, 26

Wat een geweldige zekerheid bezat Job. Temidden van de ellende ging hij niet op zijn gevoel en/of emotie af, maar op zijn verstand. Hij wist dat zijn Verlosser (Losser) leefde en dat hij uiteindelijk vanuit het vlees de Heere God zou aanschouwen.

Lees verder

MEI

12

Boeken lezen

12 mei 2020 -

"En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoont op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen."

Lukas 4:16

Lees verder

APR

10

Goede Vrijdag en Pasen

10 april 2020 -

“En Jezus zei: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Johannes 19:30

“Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.”

Lucas 24:5, 6

Lees verder

MRT

24

Coronavirus 3

24 maart 2020 -

Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan, maar binnen de perken van de regel, die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Immers, daar wij niet in de mening verkeren, dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het ​evangelie​ van ​Christus​ reeds aan u toe, zonder de perken te buiten te gaan door te roemen op anderer arbeid.

2 Korintiërs 10:13 - 15

Lees verder

MRT

17

Coronavirus 2

17 maart 2020 -

“Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.”

Psalm 50:14, 15

Lees verder

MRT

13

Coronavirus

13 maart 2020 -

“Nu dan, wees sterk, ​Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, ​hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.

Haggaï 2:5

Lees verder

MRT

07

Bible Centered Ministries

07 maart 2020 -

“Want hen die Hij er van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”

Romeinen 8:29

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV