Nieuws

APR

03

Agenda april 2019

03 april 2019 -

"De dag is van U, ook de nacht behoort U toe, Ú hebt het licht en de zon hun plaats gegeven. Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld; zomer en winter, Ú hebt ze geformeerd."

Psalm 74:16, 17

Lees verder

MRT

30

Bolivia, maart 2019

30 maart 2019 -

“Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de Schriften over Hem geschreven was.”

Lukas 24:26, 27

En zo mochten ook wij in Bolivia vanuit de Schrift onderwijzen over discipelschap in het dorpje Primero de Mayo en over In den beginne in het dorpje Cosorió.

Lees verder

MRT

11

2de Druk

11 maart 2019 -

"Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen als de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen."  Psalm 23:6

En zo hoop ik met het boek dat ik geschreven heb, u mee te nemen naar die zekerheid. De zekerheid dat de Goede Herder niet alleen leidt en zorg draagt, maar ook ons met zekerheid thuisbrengt.

Lees verder

FEB

27

Maart 2019

27 februari 2019 -

“Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.”, Handelingen 28:31 (H.S.V.)

En daaruit bestaat de komende maand onze bediening, het preken en onderwijzen van het Woord van God, zowel in Nederland als in België en Bolivia.

Lees verder

JAN

31

Februari 2019

31 januari 2019 -

“Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente.”

Psalmen 40:11

Lees verder

JAN

12

Roemenië, januari 2019

12 januari 2019 -

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;

Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;

Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”

Mattheüs 25:35, 36

Lees verder

DEC

31

Nieuw Jaar 2019

31 december 2018 -

“De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Hebreeën 13:20, 21

Lees verder

DEC

05

Verkrijgbaar

05 december 2018 -

Boek is verkrijgbaar!

 

Lees verder

NOV

30

Maand december 2018

30 november 2018 -

“En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden.”

Mattheüs 11:1

En zo mogen ook wij, in de voetsporen van de Here Jezus, het land doortrekken om te prediken en onderwijs te geven. Getuigen dat de Zoon van God werkelijk mens geworden is, om voor de zondaar het Lam Gods te zijn welke de zonde der wereld zou wegnemen!

Lees verder

NOV

24

Boek over Psalm 23

24 november 2018 -

“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.”

Psalm 23:1 - 3

Zo begint deze prachtige Psalm 23, een Psalm die overbekend is, op verschillende wijzen gezongen wordt en veel tot bemoediging is geweest en zal zijn.

Lees verder

NOV

11

De Ark

11 november 2018 -

Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Psalm 150:1, 2

Afgelopen week waren we gastechtpaar in het conferentiecentrum De Ark in Ter Apel. We hebben een heerlijke en rijk gezegende week achter ons liggen.

Lees verder

OKT

29

November 2018

29 oktober 2018 -

"Looft de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden."

Psalm 103:1, 2

Wat een rijkdom als je die lofzang in je hart hebt en die mag tonen en laten horen aan je omgeving. Iets wat we de komende maand november ook weer hopen te doen.

Lees verder

OKT

08

Terugblik Bolivia

08 oktober 2018 -

“Wie is God, behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.

Psalm 18:32

En daar kunnen we van getuigen. Hij, de Heere, is onze enige God en Hij heeft ons opnieuw laten bemerken dat Hij de kracht heeft gegeven om de twee weken in Bolivia te volbrengen.

Maar ook dat Hij onze weg, als het ware, volkomen gemaakt heeft. Anders gezegd, voorbereidt en ingevuld heeft.

Lees verder

SEP

20

Bolivia en de maand oktober

20 september 2018 -

“Heere, open mijn lippen;

Dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.”

Psalm 51:17

 

En dat hebben we nu zeker nodig, gezien we voor twee weken naar Bolivia gaan om Gods Woord te mogen onderwijzen. Je bemerkt dat, hoe langer je weg bent en de taal niet praktiseert, het langer duurt eer je weer op gang komt.

 

Daarom het gebed dat de Heere de woorden geeft en het Woord duidelijk en begrijpelijk verkondigd en onderwezen mag worden.

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV