Nieuws

MRT

24

Coronavirus 3

24 maart 2020 -

Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan, maar binnen de perken van de regel, die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Immers, daar wij niet in de mening verkeren, dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het ​evangelie​ van ​Christus​ reeds aan u toe, zonder de perken te buiten te gaan door te roemen op anderer arbeid.

2 Korintiërs 10:13 - 15

Lees verder

MRT

17

Coronavirus 2

17 maart 2020 -

“Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.”

Psalm 50:14, 15

Lees verder

MRT

13

Coronavirus

13 maart 2020 -

“Nu dan, wees sterk, ​Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, ​hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.

Haggaï 2:5

Lees verder

MRT

07

Bible Centered Ministries

07 maart 2020 -

“Want hen die Hij er van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”

Romeinen 8:29

Lees verder

FEB

26

Maand maart 2020

26 februari 2020 -

"Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet onsteld, want de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de HEERE zult voltooid hebben."

1 Kronieken 28:20

Lees verder

FEB

20

Boek

20 februari 2020 -

“Hun hart schreeuwde het uit tot de Heere:

Muur van de dochter van Sion, laat tranen als een beek naar beneden stromen, dag en nacht! 

Gun uzelf geen rust, laat uw oogappel niet stilstaan!”

Klaagliederen 2:18

Lees verder

JAN

30

Maand februari 2020

30 januari 2020 -

“Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.”

Titus 2:7, 8

En dat is wat we verlangen te doen als we samen op zoveel verschillende plaatsen mogen zijn en waar ik het Woord van de Heere mag verkondigen en onderwijzen.

Lees verder

JAN

11

Roemenië, januari 2020

11 januari 2020 -

“Daarom mijn geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”

1 Korintiërs 15:58

En dat hebben we afgelopen week mogen ervaren. We hebben ons deze week ook werkelijk ingespannen en hebben daar de zegeningen van mogen zien.

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV