Nieuws

JUL

27

Maand augustus 2019

27 juli 2019 -

“Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; + daarna kunt u verdergaan.”

Genesis 18:4, 5a

Het gebeurde bij de eiken van Mamre dat Abraham de mannen, die van de Heere gekomen waren,  verfrissing, rust en op krachten komen aanbood.

Lees verder

JUL

19

Cadzand, camping de Betteld

19 juli 2019 -

"En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus."

Kolossenzen 3:23, 24

En dat hebben we afgelopen week met vreugde en dankbaar het mogen doen.

Lees verder

JUL

09

Gezinsweekend

09 juli 2019 -

"Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit."

Kolossenzen 3:1

Dit vers was de geestelijke toonzetting voor het weekend met als thema "Hemel en aarde".

Lees verder

JUL

01

Maand juli 2019

01 juli 2019 -

"Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. De Heere is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken."

Psalm 145:8, 9

Dat hebben we de afgelopen maand ook opnieuw weer mogen ervaren. God is goed en alom te prijzen!

Lees verder

JUN

15

Seniorenweken

15 juni 2019 -

"O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is –  verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht."

Psalm 71:17, 18

Wat een bemoediging om met dat verlangen in de ouderdom verder te gaan.

Lees verder

MEI

30

Agenda juni 2019

30 mei 2019 -

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Handelingen 2:38

De eerste krachtige en uitdagende prediking van Petrus die plaats vond na de uitstorting van de Heilige Geest. Een boodschap die actueel en noodzakelijk is gebleven tot de dag van vandaag.

Lees verder

MEI

20

Gemeenteweekend Zaventem

20 mei 2019 -

“Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor uw bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen.”

Kolossenzen 1:4, 5

SAMEN GEMEENTE ZIJN!

Lees verder

APR

26

Agenda mei 2019

26 april 2019 -

"Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heere dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is."

Ezra 3:11

Lees verder

APR

03

Agenda april 2019

03 april 2019 -

"De dag is van U, ook de nacht behoort U toe, Ú hebt het licht en de zon hun plaats gegeven. Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld; zomer en winter, Ú hebt ze geformeerd."

Psalm 74:16, 17

Lees verder

MRT

30

Bolivia, maart 2019

30 maart 2019 -

“Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de Schriften over Hem geschreven was.”

Lukas 24:26, 27

En zo mochten ook wij in Bolivia vanuit de Schrift onderwijzen over discipelschap in het dorpje Primero de Mayo en over In den beginne in het dorpje Cosorió.

Lees verder

MRT

11

2de Druk

11 maart 2019 -

"Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen als de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen."  Psalm 23:6

En zo hoop ik met het boek dat ik geschreven heb, u mee te nemen naar die zekerheid. De zekerheid dat de Goede Herder niet alleen leidt en zorg draagt, maar ook ons met zekerheid thuisbrengt.

Lees verder

FEB

27

Maart 2019

27 februari 2019 -

“Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.”, Handelingen 28:31 (H.S.V.)

En daaruit bestaat de komende maand onze bediening, het preken en onderwijzen van het Woord van God, zowel in Nederland als in België en Bolivia.

Lees verder

JAN

31

Februari 2019

31 januari 2019 -

“Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente.”

Psalmen 40:11

Lees verder

JAN

12

Roemenië, januari 2019

12 januari 2019 -

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;

Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;

Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”

Mattheüs 25:35, 36

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV