Nieuws

JUN

27

Maand juli 2020

27 juni 2020 -

‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, En Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorgeknaagd hebben, Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.’

Job 19:25, 26

Wat een geweldige zekerheid bezat Job. Temidden van de ellende ging hij niet op zijn gevoel en/of emotie af, maar op zijn verstand. Hij wist dat zijn Verlosser (Losser) leefde en dat hij uiteindelijk vanuit het vlees de Heere God zou aanschouwen.

Lees verder

MEI

30

Maand juni 2020

30 mei 2020 -

‘Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daarbinnen zijn.’ - Psalm 137:1, 2

‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!’ - Klaagliederen 3:22, 23

Lees verder

MEI

12

Boeken lezen

12 mei 2020 -

"En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoont op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen."

Lukas 4:16

Lees verder

APR

28

Maand mei 2020

28 april 2020 -

“Maar Ik ben de HEERE, uw God, sinds het land Egypte. Ik zal u weer in tenten doen wonen zoals in de dagen van de samenkomst.”

Hosea 12:10

Ik moet eerlijk zeggen, dat er bij het lezen van deze tekst, een diep verlangen kwam naar het fysiek samenkomen op de zondagen en door de weeks.

Lees verder

APR

10

Goede Vrijdag en Pasen

10 april 2020 -

“En Jezus zei: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Johannes 19:30

“Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.”

Lucas 24:5, 6

Lees verder

MRT

31

Maand april 2020

31 maart 2020 -

“Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn ​hart​ verblijd en mijn ​eer​ verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen.”

Psalm 16:7 - 9

Lees verder

MRT

24

Coronavirus 3

24 maart 2020 -

Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan, maar binnen de perken van de regel, die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Immers, daar wij niet in de mening verkeren, dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het ​evangelie​ van ​Christus​ reeds aan u toe, zonder de perken te buiten te gaan door te roemen op anderer arbeid.

2 Korintiërs 10:13 - 15

Lees verder

MRT

17

Coronavirus 2

17 maart 2020 -

“Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.”

Psalm 50:14, 15

Lees verder

MRT

13

Coronavirus

13 maart 2020 -

“Nu dan, wees sterk, ​Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, ​hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.

Haggaï 2:5

Lees verder

MRT

07

Bible Centered Ministries

07 maart 2020 -

“Want hen die Hij er van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”

Romeinen 8:29

Lees verder

FEB

26

Maand maart 2020

26 februari 2020 -

"Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet onsteld, want de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de HEERE zult voltooid hebben."

1 Kronieken 28:20

Lees verder

FEB

20

Boek

20 februari 2020 -

“Hun hart schreeuwde het uit tot de Heere:

Muur van de dochter van Sion, laat tranen als een beek naar beneden stromen, dag en nacht! 

Gun uzelf geen rust, laat uw oogappel niet stilstaan!”

Klaagliederen 2:18

Lees verder

JAN

30

Maand februari 2020

30 januari 2020 -

“Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.”

Titus 2:7, 8

En dat is wat we verlangen te doen als we samen op zoveel verschillende plaatsen mogen zijn en waar ik het Woord van de Heere mag verkondigen en onderwijzen.

Lees verder

JAN

11

Roemenië, januari 2020

11 januari 2020 -

“Daarom mijn geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”

1 Korintiërs 15:58

En dat hebben we afgelopen week mogen ervaren. We hebben ons deze week ook werkelijk ingespannen en hebben daar de zegeningen van mogen zien.

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV